نهمين جلسه شورای راهبری ISC
هشتمين جلسه شورای راهبری ISC
هفتمين جلسه شورای راهبری ISC
ششمين جلسه شورای راهبری ISC
پنجمين جلسه شورای راهبری ISC
چهارمين جلسه شورای راهبری ISC
سومين جلسه شورای راهبری ISC
نهمين جلسه شورای راهبری ISC
در نهمين جلسه شورای راهبری ISC مورخ 19 بهمن ماه 1392، 1835 نشريه مورد تصويب قرار گرفت.
نشريات فارسی مصوب  |  نشريات عربی مصوب  |  نشريات لاتين مصوب  |  نشريات معتبر فاقد ضریب تأثير


هشتمين جلسه شورای راهبری ISC
در هشتمين جلسه شورای راهبری ISC مورخ 8 مهر ماه 1391 اعتبار 887 نشريه علمی پژوهشی و ترويجی فارسی ، 302 نشريه علمی لاتين و 143 نشريه علمی عربی مورد تصويب قرار گرفت .
نشريات فارسی مصوب  |  نشريات عربی مصوب  |  نشريات لاتين مصوب


هفتمين جلسه شورای راهبری ISC
در هفتمين جلسه شورای راهبری ISC مورخ 15 مردادماه 1390 اعتبار 630 نشريه علمی پژوهشی و ترويجی فارسی ، 204 نشريه علمی لاتين و 91 نشريه علمی عربی مورد تصويب قرار گرفت .
نشريات فارسی مصوب  |  نشريات عربی مصوب  |  نشريات لاتين مصوب


ششمين جلسه شورای راهبری ISC
در ششمين جلسه شورای راهبری ISC مورخ 23 تيرماه 1389 اعتبار 406 نشريه علمی پژوهشی و ترويجی فارسی ، 49 نشريه علمی لاتين و 69 نشريه علمی عربی مورد تصويب قرار گرفت .
نشريات فارسی مصوب  |  نشريات عربی مصوب  |  نشريات لاتين مصوب


پنجمين جلسه شورای راهبری ISC
در پنجمين جلسه شورای راهبری ISC مورخ 9 تير ماه 1388 اعتبار 240 نشريه علمی پژوهشی مورد تصويب قرار گرفت و کميته های منتخب و تخصصی هيأت های مميزه دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و فناوری کشور می توانند از اين اعتبار بر اساس آئين نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمی برای سالهای 1384، 1385 ، 1386 ، 1387 و 1388 استفاده نمايند. اين فهرست دومين فهرست نشريات معتبرعلمی پژوهشی کشوراست که به عنوان نشريات نمايه شده ISC از ابتدای سال 87 تا پايان سال 88 به تأييد رسيده است.
نشريات مصوب


چهارمين جلسه شورای راهبری ISC
در چهارمين جلسه شورای راهبری ISC مورخ 31 فروردين 1388 اعتبار 13 نشريه انگليسی مورد تصويب قرار گرفت و کميته های منتخب و تخصصی هيأت های مميزه دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و فناوری کشور می توانند از اين اعتبار بر اساس آئين نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمی برای سالهای 2005، 2006 و 2007 استفاده نمايند.
نشريات مصوب


سومين جلسه شورای راهبری ISC
در سومين جلسه شورای راهبری ISC مورخ 18 اسفند 1388 اعتبار 153 نشريه علمی پژوهشی مورد تصويب قرار گرفت و کميته های منتخب و تخصصی هيأت های مميزه دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و فناوری کشور می توانند از اين اعتبار بر اساس آئين نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمی برای سالهای 1384، 1385 و 1386 استفاده نمايند.
نشريات مصوب
© Copyright 2014
All rights reserved by ISC