2 ارديبهشت 1396
بازديد هيات فرانسوی از مرکز منطقه ای و ISC
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بين المللی مرکز منطقه ای و ISC ، بازديدی از سوی هیات فرانسوی از دانشگاه پيکاردی، از دو سازمان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام در تاريخ 2 اردیبهشت ماه 1396 به عمل آمد.

در این بازديد که به منظور آشنایی و ايجاد زمينه های همکاری علمی مشترک انجام پذيرفت، مسئولان مرکز و پايگاه به تشريح فعاليتها ، امکانات ، توانايی، نقش و اهمیت این دو سازمان پرداختند.

دکتر گزنی، معاون پژوهشی پايگاه استنادی ، به تشريح فعاليتهای علمی ISC در سطح ملی و بين المللی از قبيل برگزاری کارگاه های آموزشی و چگونگی به تصوير کشيدن نقشه توليدات علمی آن دانشگاه پرداختند. سپس خانم دکتر پهلوان زاده ، مدير بخش فناوری اطلاعات مرکز در مورد امکانات، تجهيزات و توانايی های بخش IT و خانم دکتر صفاهيه، مدير پژوهشی مرکز به معرفی و اهميت پايگاه های اطلاعاتی مرکز منطقه ای و فعاليت های پژوهشی انجام شده در اين دو سازمان پرداختند.