21 خرداد 1396
ماهنامه شماره 17 ( ارديبهشت 1396) مرکز منطقه ای - ISC منتشر شد.
این ماهنامه به طور منظم در 2000 نسخه تکثیر و به تمام دانشگاه های جامع، علوم پزشکی، آزاد اسلامی، پژوهشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، شاخه های مرکز منطقه ای و بسیاری دیگر از سازمان های دولتی ارسال
می گردد. در این ماهنامه اخبار و تحلیل های علمی و همچنین معرفی خدمات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بطور منظم انعکاس می یابد.
شماره های اين ماهنامه از طريق آدرس زير قابل دسترس و مطالعه می باشد.

https://ricest.ac.ir/?part=menu&inc=menu&id=189