26 دي 1396
برگزاری دوازدهمین جلسه شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
دوازدهمین جلسه شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در روز سه شنبه مورخ 26 دی 1396 با حضور وزیر محترم عتف، معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف و اعضای محترم حقیقی و حقوقی این شورا در دفتر وزیر محترم برگزار گردید. در این نشست، وزیرمحترم علوم نسبت به اهمیت جایگاه بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به خصوص در کشورهای اسلامی مطالبی بیان فرموده و در خصوص گسترش فعالیت ها در حوزه های مختلف بین الدولی کشورهای اسلامی تاکید نمودند. درهمین راستا مقرر گردید کمیته اجرایی متشکل از نمایندگان کشورهای اسلامی تشکیل و با فعال کردن این کمیته فعالیتهای آتی پایگاه با همفکری و مشورت سایر کشورها در قالب این کمیته اجرایی صورت گیرد.

در این جلسه گزارش عملکرد پایگاه استنادی و دستاوردهای حاصله در چهار سال اخیر در بخش های مختلف از جمله برگزاری نشستها و کارگاههای پژوهشی ارتقای جایگاه علمی دانشگاههای مختلف در داخل کشور و نیز دانشگاههای معتبر در سایر کشورهای اسلامی توسط سرپرست محترم ISC ارائه گردید. در ادامه ضمن تاکید اعضای محترم شورا بر توسعه و استمرار فعالیتهای بین المللی پایگاه، مطالبی در خصوص مسائل مختلف از جمله لزوم توجه به شاخص های علمی در روند ثبت همایشها در پایگاه و نیز برنامه ریزی درخصوص توجه به سایر شاخص های توسعه علمی ازجمله نوآوری و تجاری سازی ارائه گردید.

حوزه معاونت پژوهش و فنآوری نیز بر اهمیت و توجه به شاخص های علمی در برگزاری همایشهای برگزار شده در کشور تاکید نموده ودر خصوص اصلاح آیین نامه ثبت همایشها مطالبی مطرح و از ابلاغ آن در آینده نزدیک خبر داد. در جلسه فوق همچنین برخی برنامه های پیشنهادی پایگاه استنادی در سال آینده ارائه شد که از آن میان می توان به تلاش در توجه بیشتر به نمایه سازی مجلات کیفی تر در ISC برای ایجاد یک هسته مرکزی از نشریات موجود دراین پایگاه و گرد آوری نشریات با اعتبار بالاتر اشاره کرد.