29 شهريور 1396
انتشار کتاب فعـالیـت هـای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سطح ملی و بین المللی (95- 1392)
کتاب « فعـاليـتهـای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) در سطح ملی و بين المللی (95- 1392)» در شهريور ماه 1396 منتشر شد.
گزارش حاضر بررسی عملکرد مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در حوزه فعالیت های ملی و بین المللی و توسعه روابط با سایر کشورها در سطح منطقه، کشورهای جهان اسلام و در راستای وظایف این دو مجموعه فرا ملی می باشد. این گزارش شامل دو فصل عملکرد هر دو مجموعه در سطح بين المللی و نيز هر دو مجموعه در سطح ملی شامل کلیه فعالیت های انجام شده از جمله انعقاد تفاهم¬نامه¬های همکاری، عضویت در مجامع بین المللی، بازدیدهای مسئولان و روسای دانشگاه¬ها در مراکز علمی از مرکز و پایگاه و نهایتا برگزاری نشست¬ها و کارگاه¬های مختلف در داخل و خارج کشور می باشد.