27 شهريور 1396
انتشار کتاب «گـزارش عمـلکرد پایگاه استنادی علوم جهان اسـلام (ISC) 1396 - 1392 »
کتاب «گـزارش عمـلکرد پایگاه استنادی علوم جهان اسـلام (ISC) 1396 - 1392 » منتشر گردید. این گزارش حاوی کلیه فعالیت¬ها و عملکرد چهار ساله (95-1392) پایگاه استنادی علوم جهان اسلام می باشد. در حال حاضر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بعنوان تنها مرجع معتبر علمی در جایگاه پایش تولیدات علمی کشور است. کلیه گزارش های علمی از قبیل رشد کمی، کیفی، مقالات پراستناد، رتبه¬بندی دانشگاه¬¬ها، موسسات پژوهشی، نشریات، نویسندگان و آثار برتر علمی جهان اسلام تهیه و در قالب گزارش خبری به صورت منظم با هدف اغناي علمي جامعه منتشر می گردد.