25 ارديبهشت 1397
برگزاری نشست هماهنگی اجلاس عمومی فرهنگستان علوم جهان در ايران
به گزارش اداره همکاری های علمی بين المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، جلسه هماهنگی نشست TWAS-2018 با حضور برخی از اعضای ایرانی عضو تواس و نيز چند تن از اعضای جوان تواس در تاريخ 25/2/97 در محل مرکز مطالعات همکاریهای علمی بين المللی وزارت علوم برگزار شد.
در ابتدای اين جلسه دکتر فيروز آبادی گزارشی از آخرين روند هماهنگی های به عمل آمده ارائه دادند. سپس دکتر صدری نسب به عنوان دبير کميته راهبری نشست عمومی فرهنگستان علوم جهان 2018، خلاصه ای از موضوعات مورد بحث در جلسات قبلی و تصميمات اتخاذ شده را ارائه کردند. در ادامه دکتر دهقانی رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ( رایسست) ضمن اعلام آمادگی مجدد برای برگزاری اين نشست در شيراز، از روند جلسات در شيراز که بصورت دو هفتگی و با حضور اعضا برگزار می شود، گزارشی را ارائه دادند. ايشان همچنين از آخرين وضعيت ساخت و سازهای سازمان و مسائل مختلف نظير پيگيری های به عمل آمده در خصوص تشريفات، اقامت، گردشگری، سخنرانان کليدی و موارد متعدد ديگر گزارشی ارائه دادند و اظهار داشتند: اقدامات مختلفی در اين مورد انجام شده که طی دو هفته آينده به تدريج برنامه های اولیه برای اخذ نظر اعضا منتشر خواهد گرديد.
يکی از موضوعات بسيار مهم مطرح در اين نشست راه اندازی دبيرخانه منطقه ای تواس در ايران (TWAS Iran Chapter) بود که مورد استقبال حاضران قرار گرفت و مقرر شد دفتر اين دبيرخانه در مرکز منطقه ای تاسيس شده و با هماهنگی با مرکز مطالعات همکاريهای علمی بين المللی وزارت علوم امور مربوطه پيگيری شود.
همچنين طی اين نشست يکايک اعضا در مورد موضوعات مختلف ديدگاه های خود را بیان داشتند. يکی از عمده ترين موضوعات که مورد تاييد تمام اعضا بوده به اتخاذ تدابير برای افزايش اعضای ايرانی تواس باز می گردد. ضمناً مقرر شد در جلسه آينده که در 5 تير 97 برگزار خواهد گرديد برنامه های عملياتی ارائه و پس از اخذ نظرات اعضا مصوب و پيگیری شود. همچنين مقررگرديد برای سرعت بخشيدن به فرايندها، دکتر مورنزی ، مدير محترم اجرایی فرهنگستان علوم جهان نيز برای جلسه آينده به تهران دعوت شود.