16 اسفند 1395
بازديد اعضای اتحاديه دانشگاه های کشور از مرکز منطقه ای و پايگاه استنادی
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بين المللی پايگاه استنادی علوم جهان اسلام، پيرو درخواست اعضای اتحادیه دانشگاههای کشور، بازديدی از دو سازمان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام در تاريخ 16 اسفند ماه 1395 به عمل آمد.
در اين بازديد اعضای اتحاديه دانشگاههای کشور متشکل از دانشگاه های علامه طباطبایی، فردوسی مشهد، شهید چمران اهواز، کردستان، سيستان و بلوچستان و شيرازو سه دانشگاه از کشورهای اسپانيا، اتريش و اسکاتلند که با هدف بين المللی سازی آموزش عالی در ايران تشکيل شده است، حضور داشتند.
در اين بازديد دکتر دهقانی رييس مرکزمنطقه ای و پايگاه استنادی ضمن عرض خیر مقدم و خوشامدگويی به حضار به معرفی مختصری از مرکز و پايگاه پرداخت.
در ادامه ، دکتر گزنی معاون پژوهشی پایگاه استنادی ضمن توضيح در مورد این پايگاه، با تاکید بر نقش تعیین کننده ISC در ارتقاء کیفیت تحقیق و ایجاد یک شبکه پیوسته علمی در سرتاسر کشورهای اسلامی، بیان کرد: اشتراک این پایگاه برای کشورها از طریق IP های ارائه شده از سوی دانشگاه های کشورهای اسلامی میسر است. همچنين ایشان ضمن معرفی محصولات ISC ,انواع مختلف اثرگذاریهای علمی و رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی را با ذکر مثال تشريح کردند.
در اين بازديد خانم دکتر پهلوان زاده ، مدير بخش فناوری اطلاعات مرکز و خانم دکتر صفاهيه، مدير پژوهشی مرکز به معرفی و اهميت پايگاه های اطلاعاتی و فعاليت های پژوهشی انجام شده در اين دو سازمان پرداختند.
در پايان بازديدکنندگان از موزه قرآنی موجود در پايگاه استنادی علوم جهان اسلام بازديد به عمل آوردند.