نشريات علمی مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 

 

درجه اعتبار علمی

نام دانشگاه/ دانشكده

رديف

علمي ـ ترويجي

مجله اسرار دانشكده سبزوار

1

علمي پژوهشي مجله آلرژي آسم و ايمونولوژي(انجمن ايمونولژي و آلرژي، انجمن آسم و آلرژي) 2

علمي- پژوهشي

مجله انديشه و رفتار

3

علمي پژوهشي مجله آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه(انجمن آستري 4

علمي- پژوهشي

مجله انستيتو پاستور Iranian Biomedical Journal

5

علمي- پژوهشي

مجله      Acta medica Iranica Journal

6

علمي- پژوهشي

مجله اورولوژي ايران

7

علمي- پژوهشي مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 8

علمي- پژوهشي

مجله باروري و ناباروري جهاد دانشگاهي

9

علمي- پژوهشي

مجله بيمارستان ايران- دبي- جمعيت هلال احمر

10

علمي- پژوهشي

مجله بيماريهاي پوست انجمن متخصصين پوست و آميزشي ايران

11

علمي- پژوهشي

مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري

12

علمي- پژوهشي

مجله بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم ايران
مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم دا. ع.پ. شهيد بهشتي

13

علمي پژوهشي مجله بهبود دا . ع . پ كرمانشاه 14

علمي پژوهشي

مجله <<بهداشت ايران>> دانشگاه ع. پ تهران

15

علمي- پژوهشي

مجله بينا

16

علمي پژوهشي مجله <<پايش>> جهاد دانشگاهي   17
علمي ـ ترويجي

مجله پزشكي قانوني

18

علمي- پژوهشي مجله پزشكي  مشهد 19

علمي- پژوهشي

مجله پزشكي هسته اي ايران

20

علمي پژوهشي مجله پزشكي هرمزگان (دا.ع.پ هرمزگان) 21

علمي- پژوهشي

مجله( پژوهش در علوم پزشكي )  دا. ع. پ اصفهان 

22

علمي- پژوهشي

مجله ( پژوهنده ) دانشگاه ع. پ شهيد بهشتي

23

علمي پژوهشي مجله تنفس ( مركز سل ـ دا.ع .پ .شهيد بهشتي ) 24
علمي پژوهشي مجله توان بخشي دا. علوم بهزيستي و توانبخشي

25

علمي پژوهشي مجله چشم پزشكي ايران ، انجمن چشم پزشكي ايران

26

علمي- پژوهشي

مجله حكيم

27

علمي- پژوهشي

داروسازي شهيد بهشتي IJPR

28
علمي- پژوهشي مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي-تهران 29

علمي- پژوهشي

مجله دانشكده پزشكي دا. ع. پ اصفهان

30

علمي- پژوهشي

مجله دانشكده پزشكي دا. ع. پ. تهران

31

علمي- پژوهشي

مجله(دارو )  دانشكده داروسازي دا. ع. پ تهران

32

علمي- پژوهشي

مجله دانشكده دندانپزشكي دا.ع. پ . تهران

33

علمي- پژوهشي

مجله دانشكده دندانپزشكي دا.ع.  پ شهيدبهشتي

34

علمي- پژوهشي

مجله دانشكده ع. پ شهيد بهشتي ( پژوهش در پزشكي )

35

علمي- پژوهشي

مجله دانشگاه ع.پ . اروميه

36

علمي- پژوهشي

مجله دانشگاه ع. پ اهواز

37

علمي- پژوهشي

مجله دانشگاه ع. پ. ايران

38

علمي- پژوهشي

مجله دانشگاه ع. پ. بابل

39

علمي- پژوهشي

مجله دانشگاه ع. پ زنجان

40

علمي پژوهشي

مجله دانشگاه ع پ شهركرد

41

علمي- پژوهشي

مجله دانشگاه ع. پ قزوين

42

علمي ترويجي مجله دانشگاه ع پ كردستان

43

علمي- پژوهشي

مجله دانشگاه ع. پ كرمان

44

علمي پژوهشي مجله دانشگاه ع پ .گرگان 45

علمي- پژوهشي

مجله دانشگاه ع. پ گيلان

46

علمي- پژوهشي

مجله دانشگاه ع. پ شهيد صدوقي يزد

47

علمي- پژوهشي

مجله دانشگاه ع. پ همدان

48

علمي- پژوهشي

مجله دانشگاه ع. پ تبريز

49

علمي- پژوهشي

مجله ( دانشور )  دانشگاه شاهد  

50

علمي- پژوهشي

مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكي ايران

51

علمي- پژوهشي

مجله ره آورد دانش دانشگاه ع. پ. اراك

52

علمي- پژوهشي

Medical Journal of the Islamic Republic of Iran

53

علمي- پژوهشي

Journal of Medical Education

54

علمي- پژوهشي

Iranian Journal of medical sciences

55

علمي پژوهشي مجله طب جنوب دانشگاه ع.پ. بوشهر 56

علمي- پژوهشي

مجله طب و تزكيه

57

علمي پژوهشي طبيب شرق-دا.ع .پ .زاهدان 58
علمي- پژوهشي

مجله علمي پژوهشي  اردبيل

59
علمي- پژوهشي مجله علمي دا. ع.پ.  رفسنجان 60

علمي پژوهشي

مجله <<علوم پايه ايران>> دانشگاه ع. پ مشهد

61

علمي- پژوهشي

مجله علوم دارويي دانشكده داروسازي دا.ع.پ تبريز

62

علمي پژوهشي

           Iranian Heart Journal

63

علمي- پژوهشي

مجله فرهنگستان علوم پزشكي Archives of Iranian Medicine

64

علمي- پژوهشي

فصلنامه (نامه دانشگاه) دانشگاه ع. پ مازندران  

65

علمي- پژوهشي

مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي

66

علمي- پژوهشي

مجله ( فيض ) دانشگاه ع. پ كاشان

67

علمي- پژوهشي

مجله كوثر

68

علمي- پژوهشي

مجله <<کومش >> دانشگاه ع. پ . سمنان

69

علمي- پژوهشي

مجله گوش. حلق و بيني و حنجره ايران دا.ع.پ مشهد

70

علمي پژوهشي مجله گياهان دارويي (پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي) 71
علمي پژوهشي ديابت ليپيدايران دا. ع .پ .تهران 72

علمي- پژوهشي

مجله مدرس دانشكده ع. پ. تريبت مدرس

73

علمي- پژوهشي

مجله نظام پزشكي

74

علمي- پژوهشي

مجله ياخته پژوهشكده رويان، جهاد دانشگاهي دا. ع. پ ايران

75

علمي- پژوهشي مجله يافته دا.ع.پ لرستان 76