فهرست مجلات تاييد شده كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور
 نشريات دارای رتبه علمی - پژوهشی

نشریاتی که با علامت * مشخص شده اند جزو نشریات تخصصی بوده و مجاز به انتشار ویژه نامه می باشند

فهرست نشريات از سايت کمسيون نشريات علوم پزشکی کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گرفته شده است

 

ردیف

نام نشریه
تاریخ تصویب
تاریخ سر رسید اعتبار
1
پژوهش در پزشكي (مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
آبان 73
86/7/2
2
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran
آبان 73
86/10/3
3
Iranian Journal of Medical Sciences
آبان 73
88/4/4
4
مجله دانشكده پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي تهران)
آبان 73
88/04/20
5
مجله دانشگاه علوم پزشكي تبريز
آبان 73
87/10/3
6
نظام پزشكي (مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران)
آبان 73
86/7/14
7
طب و تزكيه
خرداد 74
85/5/1
8
مجله دانشكده پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)
خرداد 74
86/8/7
9
DARU (مجله دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران)
خرداد 74
88/3/7
10
مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان
خرداد 74
86/7/14
11
پزشكي قانوني (مجله سازمان پزشكي قانوني كشور)*
خرداد 74
87/08/12
12
مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
خرداد 74
87/10/3
13
مجله دانشكده پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي گيلان)
خرداد 74
87/5/1
14
Urology Journal (Urology and Nephrology Research Center and the Iranian Urological Association)*
خرداد 74
87/10/19
15
Acta Medica Iranica
مرداد76
86/8/7
16
پزشكي هسته اي ايران (دانشگاه علوم پزشكي تهران و انجمن علمي پزشكي هسته‌اي ايران)*
خرداد74
86/7/5
17
بينا (مجله بانك چشم جمهوري اسلامي ايران)*
مهر75
88/5/1
18
روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)(دانشگاه علوم پزشكي ايران، مركز تحقيقات بهداشت روان)*
دي 78
87/4/4
19
پژوهنده (مجله دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
تير76
87/1/23
20
مجله دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
مرداد76
87/7/5
21
مجله دانشگاه علوم پزشكي همدان
مرداد76
87/5/1
22
كوثر (مجله دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...)
مرداد76
87/3/6
23
دندانپزشكي (مجله جامعه اسلامي دندانپزشکان)
مرداد 76
86/5/12
24
مجله دانشكده علوم پزشكي سبزوار
مرداد76
87/5/1
25
مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
دي76
87/5/1
26
دانشور (دانشگاه شاهد)
دي 76
87/10/27
27
پژوهش در علوم پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)
ارديبهشت77
85/11/7
28
مجله دانشگاه علوم پزشكي اهواز
ارديبهشت77
86/7/14
29
فيض (مجله دانشگاه علوم پزشكي كاشان)
ارديبهشت77
86/8/7
30
بيماري هاي عفوني و گرمسيري (مجله انجمن بيماري هاي عفوني و گرمسيري)*
ارديبهشت77
87/06/1
31
مجله دانشگاه علوم پزشكي قزوين
ارديبهشت77
87/4/18
32
فيزيولوژي و فارماكولوژي (انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، و مركز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)*
ارديبهشت78
87/11/4
33
حكيم
مرداد 78
86/5/26
34
دندانپزشكي (مجله دانشگاه علوم پزشكي تهران)
آذر78
87/06/1
35
علوم پايه پزشكي مدرس (مجله دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس)
دي 78
87/08/12
36
Iranian Biomedical Journal (مجله انستيتو پاستور ايران)
دي 78
86/10/19
37
مجله دانشگاه علوم پزشكي اروميه
بهمن 81
87/11/19
38
Archives of Iranian Medicine (فرهنگستان علوم پزشكي)
آذر 78
87/02/11
39
مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران
آذر78
86/6/5
40
غدد درون ريز و متابوليسم ايران (مجله مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه ع. پ. شهيد بهشتي؛ انجمن متخصصين غدد درون ريز ايران)*
اسفند 78
87/12/25
41
ياخته (مجله پژوهشكده رويان، جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران)*
اسفند 78
87/12/25
42
علوم دارويي (مجله دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تبريز)
اسفند 78
87/12/29
43
گوش، گلو، بيني و حنجره ايران (دانشگاه علوم پزشكي مشهد)*
اسفند 78
87/8/12
44
بيماري هاي پوست (مجله انجمن متخصصين بيماري هاي پوست ايران)*
اسفند 78
87/12/17
45
مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل
اسفند 78
88/6/5
46
ره آورد دانش (مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك)
بهمن 81
88/6/5
47
كومِش (مجله دانشگاه علوم پزشكي سمنان)
آذر79
86/8/7
48
Medical Journal of the Iranian Red Crescent- MJIRC
آذر79
84/9/5
49
باروري و ناباروري (مجله جهاد دانشگاهي)*
آذر79
86/9/22
50
Iranian Journal of Public Health (مجله انجمن علمي بهداشت ايران)
فروردين 80
86/8/9
51
علوم پايه پزشكي ايران (دانشگاه علوم پزشكي مشهد)
اسفند 79
85/10/3
52
مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان
بهمن 81
87/11/19
53
مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
مرداد 80
88/5/1
54
مجله دانشگاه علوم پزشكي كردستان
مرداد 80
87/7/5
55
توانبخشي (مجله دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي)
مرداد 80
86/8/7
56
مجله چشم پزشكي ايران (انجمن چشم پزشكي ايران)*
مرداد 80
87/9/5
57
طب جنوب (مجله دانشگاه علوم پزشكي بوشهر)
آبان 80
86/9/5
58
مجله دانشگاه علوم پزشكي گلستان
آذر  80
86/9/12
59
Iranian Heart Journal*
آبان 80
87/02/10
60
بهبود (مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه)
مهر81
86/6/5
61
گياهان دارويي (مجله پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي)*
آبان 81
88/8/18
62
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology*
آبان 81
88/8/18
63
پايش (مجله پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي)
بهمن 81
86/1/21
64
تنفس*
بهمن 81
86/2/11
65
طبيب شرق (مجله دانشگاه علوم پزشكي زاهدان)
بهمن 81
87/3/6
66
آنستزيولوژي و مراقبت هاي ويژه (مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبت هاي ويژه ايران)*
بهمن 81
87/4/4
67
مجله پزشكي هرمزگان (مجله دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان)
خرداد82
86/10/19
68
ديابت و ليپيد ايران (مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران، انجمن متخصصان غدد درون ريز ايران)*
خرداد82
87/11/1
69
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
مهر 82
86/07/2
70
مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي (مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، و انجمن آموزش پزشكي ايران)
مهر 82
86/7/5
71
Journal of Medical Education* (مركز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
مهر 82
85/7/5
72
يافته (مجله دانشگاه علوم پزشكي لرستان)
مهر 82
86/4/4
73
مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي (دانشگاه علوم پزشكي تهران)
آذر 82
87/9/5
74
مجله دانشكده پزشكي مشهد (دانشگاه علوم پزشكي مشهد)
آذر 82
86/8/9
75
مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
آذر 82
87/9/5
76
Iranian Journal of Pharmaceutical Research
آذر 82
86/9/22
77
طب نظامي*
اسفند 82
86/6/5
78
ارمغان دانش (مجله دانشگاه علوم پزشكي ياسوج)
خرداد83
86/6/5
79
Iranian Journal of Radiation Research*
تير 83
88/4/20
80
افق دانش (مجله دانشگاه علوم پزشكي گناباد)
خرداد83
86/8/7
81
علوم تشريح ايران (انجمن علوم تشريحي ايران)*
خرداد83
87/4/18
82
تحقيقات پزشكي
خرداد83
85/3/18
83
تازه هاي علوم شناختي*
آبان 83
85/8/9
84
جراحي استخوان و مفاصل ايران*
آبان 83
87/06/1
85
Iranian Journal of Radiology (دانشگاه علوم پزشكي تهران)*
آبان 83
87/9/8
86
بيماري هاي كودكان ايران (دانشگاه علوم پزشكي تهران)*
آبان 83
87/8/9
87
مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دي83
86/10/19
88
زنان، مامايي و نازايي (دانشگاه علوم پزشكي مشهد)*
دي83
85/10/19
89
مجله دانشکده دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشكي مشهد)
دي83
88/10/15
90
Journal of Dentistry *
دي83
86/10/19
91
خون (مجله مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران)*
خرداد84
86/3/7
92
Iranian Journal of Immunology*
خرداد84
88/3/7
93
مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
خرداد84
87/3/7
94
International Journal of Endocrinology and Metabolism*
خرداد84
88/3/7
95
جراحي ايران (مجله جامعه جراحان ايران)*
خرداد84
86/10/19
96
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خرداد84
87/3/7
97
گوارش (مجله انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران)*
تیر 84
87/6/4
98
فيزيك پزشكي ايران*
تیر 84
87/7/28
99
Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics (Electronic Journal)
تیر 84
86/4/4
100
Iranian Journal of Reproductive Medicine *
تیر 84
88/4/4
101
علوم پزشكي (مجله دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پزشكي تهران)
تير 84
88/4/15
102
علوم مغز و اعصاب ايران (مجله انجمن متخصصين مغز و اعصاب ايران)*
مرداد 84
85/5/1
103
Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering*
شهريور 84
88/5/1
104
شنوايي شناسي (مجله دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران)*
خرداد 85
86/2/4
105
ليزرپزشكي (مجله مركز ليزرپزشكي جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران)*
خرداد85
87/7/28
106
Shiraz E Medical Journal* -Electronic Journal
مرداد 85
88/5/7
107
Arya Atherosclerosis (مجله مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و انجمن آرتروسكلروزيس ايران)*
مرداد 85
87/6/10
108
پرستاري ايران (دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران)
85/6/4
87/6/4
109
دندانپزشكي (مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز)
85/6/4
86/12/21
110
علوم دارويي ايران (مجله انجمن متخصصين علوم دارويي ايران)
85/7/8
86/7/8
111
گام هاي توسعه در آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي كرمان)
85/11/7
87/11/7
112
مديريت سلامت (دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران)
85/11/7
87/11/7
113
مجله اپيدميولوژي (انجمن علمي اپيدميولوژيست هاي ايران)
85/12/5
87/12/5
114
اصول بهداشت رواني
86/2/9
87/2/9
115
علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران
86/2/9
89/2/9
116
Iranian Journal of Child Neurology
86/3/5
87/3/5
117
Iranian Journal of Psychiatry
86/3/5
87/3/5
118
Iranian Endodontic Journal
86/3/5
87/3/5
119
The Journal of Tehran (University) Heart Center
86/3/5
87/3/5
120
Iranian Journal of Medical Hypothesis & Ideas (Electronic Journal)
86/3/5
87/3/5
121
مديريت اطلاعات سلامت (دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)
86/4/2
87/4/2
122
Iranian Journal of Pathology
86/3/5
87/3/5
123
Hepatitis Monthly
86/6/5
87/6/5