معاونت پژوهشی و فناوری

  دکتر منصور حقیقت 
 معاونت پژوهشی و فناوری
 پست الکترونیکی: m.haghighat@shirazu.ac.ir
آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۱۹۵